当前位置: 888真人平台 > 试题 > 中学语文试题 > 八年级语文试题 > 试题信息

2018八年级语文下册期中检测题新人教版

 • 试题名称:2018八年级语文下册期中检测题新人教版
 • 创 作 者:未知
 • 试题添加:admin
 • 更新时间:2018-3-11 8:13:03
 • 试题大小:136 K
 • 下载次数:本日: 本月: 总计:
 • 试题等级★★★
 • 授权方式:免费版
 • 运行平台:Win9x/NT/2000/XP/2003
 • ◆试题简介:
  八下语文期中检测题(RJ)
   时间:150分钟 满分:120分 姓名:__________
   
   一、语文知识积累(1-6题,每题2分,第7题8分,共20分)
   1.下列词语中加点字的注音完全正确的一项是B
   A.连翘(qiáo) 翩然(piān) 褶皱(zhé)  大彻大悟(chè)
   B.潮汐(xī) 归省(xǐng) 烧灼(zhuó) 毫无疑问(yí)
   C.反弹(tán) 恬静(tián) 劫难(jì) 偷偷摸摸(mō)
   D.斡旋(wò) 蓦然(mò) 狩猎(sòu) 天衣无缝(fènɡ)
   【解析】A选项里褶皱的褶应读zhě;C选项里劫难的劫应读jié; D选项里狩猎的狩应读shòu。
   2.下列词语中没有错别字的一项是C
   A.行辈 迁徙 肆无忌弹 惊心动魄
   B.帷幕 脂肪 戛然而止 海枯石乱
   C.羁绊 沙砾 叹为观止 目空一切
   D.家眷 次第 人情事故 草长莺飞
   【解析】A选项里肆无忌弹的弹应写成惮;B选项里海枯石乱的乱应写成烂;D选项里人情事故的事应写成世。
    3.下列句子中加点词语使用有误的一项是D
   A.课文中那些意味深长的语句,要反复阅读,加深理解。
   B.在衰草连天的季节里,连到处飞的蚊子也销声匿迹了。
   C.我们坚定不移地实行对外开放政策,在平等互利的基础上积极扩大对外交流。
   D.回想起73年前那场触目惊心的战斗,老英雄就情不自禁地流下两行热泪。
   【解析】D选项里触目惊心的意思是看见某种严重的情况引起内心的震动。与语境不符,应该用惊心动魄。
   4.(2017·益阳)下列句子没有语病的一项是C
   A.我市启动市级公费定向师范生培养,今年首批招收320人。
   B.只有沿线的拆迁工作能顺利进行,是沿江风光带顺利施工的条件之一。
   C.为了防止这类交通事故的发生,我校加强了交通安全的教育和管理。
   D.中国诗词大会节目受到人们的喜爱,是因为其形式新颖,有文化内涵的原因。
   【解析】A.缺宾语;B.关联词语使用错误;D.句式杂糅。
   5.给下面句子排序,最恰当的一项是A
   ①当前,我们正在为实现两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。
   ②只要立下愚公志,一任接着一任干,一张蓝图绘到底,宏伟目标就能成为美好现实。
   ③奋斗目标是如此宏伟、如此鼓舞人心,但实现的过程既不会顺风顺水,更不可能一蹴而就,必然充满曲折和艰辛,需要经过长期的奋斗。
   ④越是曲折和艰辛,越要有持之以恒、久久为功的韧劲。没有比人更高的山,没有比脚更长的路。
   ⑤弘扬愚公移山精神,就是要持之以恒、久久为功。
   ⑥矢志不移、至死不渝、子孙相继、久久为功,这种咬定青山不放松的韧劲是愚公移山精神的核心。
   A.⑤⑥①③④②     B.⑥⑤①③②④
   C.①③④②⑤⑥ D.⑥⑤③①④②
   【解析】纵观题干,可以看出该文段内容是要发扬愚公移山精神,怎样发扬愚公移山精神和发扬愚公移山精神的结果如何。由此我们便可找出总起句和结尾句分别是⑤②,这样就可排除其他答案,选定A。
   6.下列表述不正确的一项是D
   A. 《桃花源记》是东晋文人陶渊明的代表作之一,他是东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家。他是中国第一位田园诗人,被称为古今隐逸诗人之宗,有《陶渊明集》。
   B.《小石潭记》是唐朝诗人柳宗元的作品。记叙了作者游玩的整个过程,以优美的语言描写了小石潭的景色,含蓄地抒发了作者被贬后无法排遣的忧伤凄苦的感情。
   C.《核舟记》是魏学洢所写的说明文言文,出自清代张潮编辑的《虞初新志》。本文使用从中间到两头,先整体后局部,从正面到背面的空间顺序和总-分-总的叙述顺序介绍了核舟的形象,表现了作者对王叔远精湛技术的赞美和对民间艺术的赞扬。
   D.《诗经》是中国最早的一部民歌总集,收录了从西周到春秋时期的诗歌,共305篇,内容上分为风、雅、颂三个部分,赋、比、兴是其基本手法。
   【解析】D选项,《诗经》是中国最早的一部诗歌总集。
   7.根据提示填空。(每空1分,共8分。凡出现加字、漏字、错别字中的任何一种情况,该空不得分)
   (1)悠哉悠哉,辗转反侧。(《关雎》)
   (2)所谓伊人,在水一方。(《蒹葭》)
   (3)一日不见,如三月兮!(《子衿》)
   (4)潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。(柳宗元《小石潭记》)
   (5)李清照的《如梦令(常记溪亭日暮)》追忆郊游地点、时间及由于景色迷人而忘了归路的诗句是:常记溪亭日暮,沉醉不知归路。
   (6)请写出连续两句含月字的古诗文:床前明月光,疑是地上霜。
   二、口语交际与语文综合运用(8-11题,共10分)
   (一)根据要求,完成8-9题。(5分)
   (2017·陕西)请你参加以建好我的微信朋友圈为主题的综合性学习活动。
   8.【活动一:加友之辩】围绕是否赞成加父母为微信好友?这个话题,朋友圈里展开了辩论,请你发表看法并阐述理由。(50字左右)(3分)
   示例一:我赞成加父母为微信好友,这样就会多一种渠道,让父母及时了解我们的想法和需求,能使我们与父母关系更融洽。示例二:我不赞成加父母为微信好友。我们长大了,需要个人空间,如果加父母为好友,会时刻受到父母的关注,对我们个性发展并不利。
   9.【活动二:互动之趣】下面是微信朋友圈中好友关于端午节的留言,请你也仿写一句,与微信好友互动。(2分)
   甲:艾叶清香扑鼻来 乙:粽子香甜惹人爱 丙:龙舟激越江上赛
   示例一:香包玲珑身上戴 示例二:屈原忠贞史册载
   (二)名著阅读(3分)
   10.请写出下图故事名称,并简述该故事情节。
   
   《朝花夕拾》中的《无常》。《无常》描述儿时在乡间迎神赛会和戏剧舞台上所见的无常形象,说明无常这个鬼而人,理而情,爽直而公正的形象受到民众的喜爱,是因为人间没有公正,恶人得不到恶报,而公正的裁判是在阴间。
   (三)汉字书写(2分)
   11.根据8-9小题的活动安排,完成签名之寓:
   请将下面的文字作为你的微信签名,正确、规范、工整地抄写在下面的田字格里。(2分)
   黄发垂髫 怡然自乐
   三、阅读(12-26题,共40分)
   (一)阅读下面这首唐诗,完成12-13题。(4分)
   送杜少府之任蜀州
   王 勃
   城阙辅三秦,风烟望五津。
   与君离别意,同是宦游人。
   海内存知己,天涯若比邻。
   无为在歧路,儿女共沾巾。
   12.这首诗表达了诗人什么样的思想感情?(2分)
   ①与友人的惜别之情;②积极乐观的人生态度。(意思对即可)
   13.请从炼字的角度,赏析首联中的辅或望字。(2分)
    辅形象地写出了三秦大地护卫着长安的景象,气象雄伟,使诗歌开篇意境开阔。望将相隔千里的京城和蜀地联系起来,表达了对友人的惜别之情。(意思对即可)
   (二)阅读下面的文言文,完成14-17题。(12分)
   核舟记(节选)
    船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之--珠可历历数也。
   舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。
   其船背稍夷,则题名其上,文曰天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻,细若蚊足,钩画了了,其色墨。又用篆章一,文曰初平山人,其色丹。
   通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四。而计其长曾不盈寸。盖简桃核修狭者为之。嘻,技亦灵怪矣哉!
   14.解释下列句子中加点的词语。(2分)
   (1)其两膝相比者  ( 靠近 )
   (2)盖简桃核修狭者为之( 挑选 )
   15.把下列句子翻译成现代汉语。(4分)
   (1)其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。
   他们的互相靠近的两膝,各自隐藏在卷子下边的衣褶里。
   (2)左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。
   左手靠在一根横木上,右手扳着右脚趾,像在大声呼叫似的。
   16.选文的前三段是按照什么顺序介绍的?请简要分析。(3分)
   选文前三段按空间顺序,依次介绍了核舟的船头、船尾和船背。
   17.第一段细致描写鲁直如有所语,佛印神情与苏、黄不属,珠可历历数也是为了说明什么?试用自己的话简要回答。(3分)
   说明雕刻技艺娴熟高超。
   (三)阅读下面文章,完成18-21题。(10分)
   (2017·宁夏)阅读,让中国更有力量
    ①阅读力是一个充满张力的概念。在国际上,包括中小学生的指标性评价中,阅读能力一直是最为重要的项目之一。可以说,阅读力与智商情商财商等概念一样,也是现代人特别需要提升的能力。从更大层次上看,阅读力不仅是一个人的阅读能力,也是社会整体的阅读水平,因而关系到国家民族的竞争力。
    ②阅读力就是精神力。一个人如果没有一定的阅读能力,就很难从精神上得到更多智慧的滋养。可以说,一个人的精神发育史,就是他的阅读史。阅读是一种精神生活,可以提高人的精神力,这影响到对生活意义的理解、人生价值的实现。无论是一个人,还是一个国家或者一个民族,阅读都是精神发育和文化传承的基本途径。
    ③阅读力就是凝聚力。共读共写,一起交流,才能拥有共同的语言和思想,拥有共同的愿景和价值,这样的文化共同体,让一片土地上的人们不会成为生活在同一个屋顶下的陌生人。所以,阅读力也是一个国家民族凝聚力的重要源泉,一个阅读率低下、阅读力不足的民族,难以在当下世界立足,也难以引领人类的明天。
   ④阅读力就是竞争力。我很喜欢《朗读手册》一书里的一句话:阅读是消灭无知、贫穷与绝望的终极武器,我们要在它们消灭我们之前歼灭它们。对于个体来说,阅读是学习的工具,而学习是成功的途径。对于国家民族来说,在知识快速累积、科技突飞猛进的当下,阅读力意味着对人类智慧经验的搜集、整合和应用,意味着创新能力的培养。所以我们发现,国家越重视阅读教育,国民的阅读力就越好,整体素质就越高,国家的竞争力也就越强。
   ⑤阅读力就是幸福力。真正的幸福是心灵的充实与宁静。阅读需要专注,在知识的积累之外,也是一种精神的修行。通过阅读感受书香,能满足人类的内在需求, 使人获得精神上的陶冶与升华,拥有更充实、更丰盈的生活,从而增加幸福感。书香的涵养,也能形成一个社会的氛围、一个时代的气质,让喧嚣的沉静下来,让浮躁的厚重起来。
   ⑥阅读最大的意义和价值就是改变。我坚定地相信:阅读,让中国更有力量!
   (文/朱永新,有删改)
   18.请指出第②段所论述的分论点,并为其补充一个正面论据。(2分)
   分论点:阅读力就是精神力。论据:略。
   19.第④段引用《朗读手册》中的一句话的作用是什么?说说你的理解。(3分)
   引用论证,对本文的分论点进行论证,增强说服力;突出了阅读的重要性,
  进入下载页
  ◆其他下载: [] [] [ ]
  ◆关键词查询:[查找更多关于的教学资源]
  注册即送体验金68 无需申请自动送彩金39 开户送体验金68 2018最注册送体验金 注册送88元体验金